Október 1-től * AKKREDITÁLT továbbképzés jogászoknak * 8 kreditpontos online kurzus * Angol jogi szaknyelvi képzés - SZERZŐDÉSEK
tovább

Most itt van: Főoldal / jogi-angol-szerzodesmintak / tarsasagi-jogi-es-csodjogi-iratok / Deed of foundation
titl-deed-foun

Deed of Foundation

Alapító okirat

ALAPÍTÓ OKIRATDEED OF FOUNDATION
Alulírott alapító, szerződésminta alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi korlátolt felelősségű társaság alapító okiratát: the undersigned Founder, establishes the following Deed of Foundation of the limited liability company by the application of a template as follows:
A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, TELEPHELYE(I), FIÓKTELEPE(I)COMPANY NAME, PRINCIPAL OFFICE, REGISTERED PLACE(S) OF BUSINESS AND BRANCH OFFICE(S)

A társaság cégneve:
A társaság rövidített cégneve:
A társaság idegen nyelvű cégneve:
A társaság idegen nyelvű rövidített cégneve:
A társaság székhelye: [Cím]
A társaság székhelye
a) egyben a központi ügyintézés helye is.
b) nem azonos a központi ügyintézés helyével:
A társaság telephelye(i):
A társaság fióktelepe(i):

Company name:
Abbreviated company name:
Foreign language company name:
Abbreviated foreign language company name:
Registered office of the Company: [Address]
Principal office
a) The registered office of the Company is also the central place of administration.
b) The registered office of the Company is not the central place of administration:
Registered place(s) of business:
Branch office(s) of the Company:
A TÁRSASÁG ALAPÍTÓJAFOUNDER OF THE COMPANY
Név:
Lakcím:
Cégnév (név):
Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):
Székhely:
Képviseletre jogosult neve:
Lakcím:
Name:
Address:
Company name:
Trade Registry Number:
Principal office:
Represented by:
Address:
A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE(I)SCOPE OF ACTIVITY (ACTIVITIES)
Főtevékenység:
[TEÁOR INSERT]
Egyéb tevékenységi kör(ök):
[TEÁOR INSERT]
[TEÁOR INSERT]
[TEÁOR INSERT]
[TEÁOR INSERT]
[TEÁOR INSERT]
[TEÁOR INSERT]
[TEÁOR INSERT]
[TEÁOR INSERT]
The main business activity of the Company is the following:
[TEÁOR INSERT]
Other activity (activities) of the Company:
[TEÁOR INSERT]
[TEÁOR INSERT]
[TEÁOR INSERT]
[TEÁOR INSERT]
[TEÁOR INSERT]
[TEÁOR INSERT]
[TEÁOR INSERT]
[TEÁOR INSERT]
A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSÉNEK IDŐTARTAMATERM OF OPERATION OF THE COMPANY
A társaság időtartama:
a) határozatlan.
b) határozott ....................................................................................................... -ig.
Term of operation of the company:
a) indefinite.
b) definite: by........................................................................................................
A TÁRSASÁG TÖRZSTŐKÉJEREGISTERED CAPITAL OF THE COMPANY
A társaság törzstőkéje ……………………. - Ft,
azaz …………………. forint, amely
a) ………………… - Ft, azaz ……………………….. forint készpénzből,
b) ......................... Ft, azaz.......................................... forint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásból áll.
Ha a pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatása körében a 6. pont lehetőséget ad arra, hogy a cégbejegyzési kérelem benyújtásáig a tag a pénzbetétjének felénél kisebb összeget fizessen meg, vagy a cégbejegyzési kérelem benyújtásáig be nem fizetett pénzbeli vagyoni betétjét a tag egy éven túli határidőig szolgáltassa, a társaság mindaddig nem fizet osztalékot a tagnak, amíg a ki nem fizetett és a tag törzsbetétére az osztalékfizetés szabályai szerint elszámolt nyereség a tag által teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulással együtt el nem éri a törzstőke mértékét. A tag a még nem teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulása összegének erejéig helytáll a társaság tartozásaiért.
A törzstőke teljesítésének megtörténtét az ügyvezető köteles a cégbíróságnak bejelenteni.
The registered capital of the company is ……………………. - Ft,
………………. forints, which consists of
a) …………………….. forints (HUF ………………….) cash contribution ,
b) ......................... HUF (.......................................... ) contribution in kind.
If, in connection with the payment of the capital contribution, Section 6 permits the payment of less than half of the capital contribution by the date of filing the application for registration, or the payment of the capital contribution not paid by date of filing the application for registration after the deadline of one year after, then the company shall not pay dividend to the business owner until the amount of the unpaid profit accounted pursuant to the rules regulating the dividend payment regarding the business interest has not reached the level capital contribution, including the capital contribution already paid up. The business owner shall indemnify the creditors for the debts of the company to the extent of the unpaid capital contribution.
The executive director shall report the payment of the capital contribution to the court of company Registration.
A TAG TÖRZSBETÉTJECAPITAL CONTRIBUTION
Név (Cégnév): Global Sourcing Consulting GSC AB
A törzsbetét összege: 3.000.000,- Ft
A törzsbetét összetétele:
Készpénz: 3.000.000,- Ft.
Cégbejegyzésig szolgáltatandó összeg: 3.000.000,- Ft, mértéke a tag pénzbetétjének 100 %-a.
A szolgáltatás módja: befizetés a társaság pénzforgalmi számlájára / a társaság házipénztárába.
A fennmaradó összeget: ……………………-ig a társaság pénzforgalmi számlájára fizeti be.
Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás megnevezése: ..................................................... értéke: ........................Ft.
A bejegyzési kérelem cégbírósághoz történő benyújtásáig a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást teljes egészében a társaság rendelkezésére kell bocsátani.
Company name:
Amount of the capital contribution: HUF 3,000,000.00
Composition of the capital contribution:
Cash: HUF 3,000,000.00
Amount to the paid before the registration: HUF 3,000,000.00, which equals to 100% of the total capital contribution.
Payment of the capital contribution: transfer to the bank account of the company / payment to petty cash.
The balance shall be paid by: …………………… to the bank account of the company.
Name of the contribution in kind: .....................................................value: HUF.........................
The contribution in kind shall be made available to the company by the date of filing the application for registration to the court of company registration.
AZ EGYSZEMÉLYES TÁRSASÁG MŰKÖDÉSEOPERATION OF THE ONE MAN COMPANY
Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg.
Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke felemelése folytán új tagokkal egészül ki és így többszemélyessé válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerződésre módosítani.
The single-member business association shall not acquire its own business quota.
If, due to the division of business quotas or the increase of initial capital new members are admitted into a single-member company and in this way it becomes a company with an association of members, the members shall convert the Deed of Foundation into an Articles of Association.
A NYERESÉG FELOSZTÁSAPROFIT DIVISION
A társaság saját tőkéjéből a tag javára, annak tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a társaság fennállása alatt kizárólag a tárgyévi adózott eredményből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből teljesíthet. Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a társaság helyesbített saját tőkéje nem éri el vagy a kifizetés következtében nem érné el a társaság törzstőkéjét, továbbá, ha a kifizetés veszélyeztetné a társaság fizetőképességét.
Az ügyvezető jogosult / nem jogosult osztalékelőleg fizetéséről határozni.
The company may make payment from its equity to the business owners, with regard to their business owner status, during the existence of the company, from the company’s after-tax profit in the current year or from the after-tax profit in the current year supplemented by the available profit reserve, exclusively. The company may not make any payment to its business owners, in the event the adjusted equity of the company is less or would, as a result of the payment, be less than the registered capital of the company or in the event the payment would jeopardize the solvency of the company.
The executive director shall/shall not decide to pay interim dividends.
AZ ALAPÍTÓI HATÁROZATRESOLUTION OF THE FOUNDER
A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben a tag írásban határoz és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.
A legfőbb szerv hatáskörét a tag gyakorolja.
The business owner shall adopt resolutions in matters in the power of the general meeting in writing. The resolution shall become effective when communicated to the management.
The power of the supreme decision making body is exercised by the member.
AZ ÜGYVEZETÉS ÉS KÉPVISELETMANAGEMENT AND REPRESENTATION
A társaság ügyvezetésére és képviseletére jogosult ügyvezetője:
Név:
Lakcím:
Cégnév(név):
Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):
Székhely:
Képviseletre jogosult neve:
Lakcím:
Az ügyvezetői megbízatás
a) határozott időre
b) határozatlan időre szól.
A megbízatás kezdő időpontja:
A megbízatás lejárta:
A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban / munkaviszonyban látja el.
A társaság ügyvezetésére és képviseletére jogosult ügyvezetője:
Név:
Lakcím:
Cégnév(név):
Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):
Székhely:
Képviseletre jogosult neve:
Lakcím:
Az ügyvezetői megbízatás
a) határozott időre
b) határozatlan időre szól.
A megbízatás kezdő időpontja:
A megbízatás lejárta:
A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban / munkaviszonyban látja el.
The person entitled to manage and represent the company shall be:
Name:
Address:
Company name:
Incorporation No.:
principal office:
Represented by:
Address:
The term of the member of the executive director is
a) definite
b) indefinite.
Commencement date of the term:
Expiration of the term:
The executive director shall perform the management of the company in employment/ based on contract for services.
The person entitled to manage and represent the company shall be:
Name:
Address:
Company name:
Incorporation No.:
principal office:
Represented by:
Address:
The term of the member of the executive director is
a) definite
b) indefinite.
Commencement date of the term:
Expiration of the term:
The executive director shall perform the management of the company in employment/ based on contract for services.
CÉGVEZETŐAUTHORISED REPRESENTATIVE
A társaságnál cégvezető kinevezésére
a) sor kerülhet.
b) nem kerülhet sor.
Cégvezetőnek kinevezett munkavállaló(k) :
Név:
Lakcím:
Kinevezés kezdő időpontja:
An Authorised representative
a) shall be elected
b) shall not be elected at the Company
Employees appointed to be Authorised representative(s) :
Name:
Address:
Commencement date of the term:
CÉGJEGYZÉSSIGNATURE RIGHTS
Az önálló cégjegyzésre jogosultak:
Név:
Név:
Az együttes cégjegyzési joggal rendelkezők:
a) Név:
és
Név:
együttesen jogosultak cégjegyzésre.
a) Név:
és
Név:
együttesen jogosultak cégjegyzésre.
Persons authorised to sign individually:
Name:
Name:
Persons authorised to sign jointly:
a) Name:
and
Name:
are authorised to sign jointly.
a) Name:
and
Name:
authorised to sign jointly.
FELÜGYELŐBIZOTTSÁGSUPERVISORY BOARD
A társaságnál felügyelőbizottság választására
a) sor kerül.
b) nem kerül sor.
A társaságnál nem ügydöntő felügyelőbizottság működik.
A felügyelőbizottság tagjai:
Név:
Lakcím:
A megbízatás
a) határozott időre
b) határozatlan időre szól.
A megbízatás kezdő időpontja:
A megbízatás lejárta:
Név:
Lakcím:
A megbízatás
a) határozott időre
határozatlan időre szól.
A megbízatás kezdő időpontja:
A megbízatás lejárta:
Név:
Lakcím:
A megbízatás
határozott időre
határozatlan időre szól.
A megbízatás kezdő időpontja:
A megbízatás lejárta:
A Supervisory Board
a) shall be elected
b) shall not be elected at the Company.
The company shall operate a Board of Management.
The members of the Supervisory Board:
Name:
Address:
The term of the member of the Supervisory Board is
a) definite
b) indefinite.
Commencement date of the term:
Expiration of the term:
Name:
Address:
The term of the member of the Supervisory Board is
a) definite
indefinite.
Commencement date of the term:
Expiration of the term:
Name:
Address
The term of the member of the Supervisory Board is
definite
indefinite.
Commencement date of the term:
Expiration of the term:
KÖNYVVIZSGÁLÓTHE AUDITOR
A társaság könyvvizsgálója:
Név:
Lakcím:
Kamarai nyilvántartási száma:
Cégnév:
Cégjegyzékszám:
Székhely:
A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve:
Kamarai nyilvántartási száma:
Lakcím:
Helyettes könyvvizsgáló neve:.
Lakcím:
A megbízatás kezdő időpontja:
A megbízatás lejárta:
The auditor of the Company:
Name:
Address:
Chamber registration number:
Company name:
Trade Registry Number:
principal office:
Name of person in charge of performing the audit:
Chamber registration number:
Address:
Deputy auditor:.
Address:
Commencement date of the term:
Expiration of the term:
A TÁRSASÁG MEGSZŰNÉSEDISSOLUTION OF THE COMPANY
A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon az alapítót illeti meg.
After the termination of the Company, the assets remaining after the satisfaction of the creditors shall be allocated to the Founder.
EGYÉB RENDELKEZÉSEKMISCELLANEOUS PROVISIONS
Azokban az esetekben, amikor a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) a társaságot kötelezi
arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének
a) a Cégközlönyben
b) a társaság honlapján tesz eleget
A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.
Kelt
Az alapító aláírása:
Ellenjegyezte/közokiratba foglalta:
In cases where Act V of 2013 on the Civil Code obligates the company to
to publish a notice, such notice shall be published in the
a) Company Gazette
b) website of the company
Matters not regulated by Deed of Foundation this agreement shall be governed by the provisions of the Civil Code.
Date
Signature of the Founder:
Countersigned/notarised: